Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, voor alle producten aangeboden door de verkoper.

1.2. De klant verklaart er expliciet kennis van te hebben genomen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

1.3. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op de website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle bestellingen, die volgen op de publicatie.

Artikel 2 - Prijzen

2.1. De verkoopsprijzen zijn gebaseerd op de actueel geldende waarden van grondstoffen en materialen. De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

2.2. De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.

Artikel 3 - Bestelling

3.1. Bestellingen door de klant gebeuren bij voorkeur online.

3.2. Online bestellingen van onze producten zijn pas definitief en aanvaard wanneer de betaling volledig werd uitgevoerd, wanneer de klant zijn/haar gegevens volledig heeft ingevuld op het daartoe bestemde formulier en wanneer de algemene voorwaarden aangevinkt werden voor gelezen en akkoord.
Nadat de verkoper vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs alsook het gekozen afhaalmoment opgenomen. 

3.3. Telefonisch bestellen door de klant is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet een telefonische bestelling minstens één week op voorhand worden gedaan.
Wanneer de klant tijdens het telefonisch bestellen een geldig emailadres aan de verkoper bezorgt, stuurt de verkoper de klant een samenvatting van zijn bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, een link naar de algemene voorwaarden, alsook het gekozen afhaalmoment opgenomen.

3.4. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

Artikel 4 - Betaling

4.1. Betalen voor online geplaatste bestellingen gebeurt online via Payconiq.

4.2. Betalen voor telefonische bestellingen gebeurt bij afhalen met cash of Payconiq.

Artikel 5 - Afhaling

5.1. Afhalen van bestellingen gebeurt door de klant op volgend adres: Duffelsesteenweg 22, 2547 Lint, België

5.2. Het afhaalmoment wordt door de verkoper bevestigd na het definitief plaatsen van de bestelling, zoals bepaald in artikel 3.

Artikel 6 - Afbeeldingen en foto's

6.1. Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de producten gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de producten in kwestie en zijn in geen geval bindend.

6.2. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

Artikel 7 - Wachtwoord en account

7.1. De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

7.2. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

Artikel 8 - Privacy

8.1. De verkoper en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is en dit overeenkomstig het privacybeleid van verkoper.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

9.2. Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, onmiddellijk schriftelijk gemeld worden.

9.3. De schadevergoeding waartoe verkoper op basis van de overeenkomst aansprakelijk kan zijn, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelling bedragen. Deze beperking geldt niet in geval van bedrog of grove fout noch in geval van overlijden of persoonlijk letstel. De klant dient bewijs van het gebrek en de schade op tegensprekelijke wijze aan te tonen.

Artikel 10 - Annulatie

10.1. Bij annulatie van de bestelling door de klant is de verkoper ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen:

  • Bij annulatie 48 uur voor afhaling: administratieve kost ten belope van 10€ voor de terugbetaling wordt in rekening gebracht.
  • Bij annulatie 24 uur voor afhaling: 50% wordt in rekening gebracht.
  • Bij annulatie 12 uur voor afhaling: 100% wordt in rekening gebracht.


10.2. Bij annulatie van de bestelling van een gepersonaliseerde ijstaart, kan de klant geen terugbetaling eisen.

10.3. Indien de klant de producten niet afhaalt op de hem medegedeelde afhaaldatum, behoudt de verkoper het recht om na het verstrijken van de afhaaldatum, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 11 - Overmacht en faillissement

11.1. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, stakingen, lock-downs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

11.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Artikel 12 - Geschillen

12.1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement, waar verkoper gevestigd is.

Ondernemingsgegevens

  • Kiima BV
  • Duffelsesteenweg 22, B-2547 Lint
  • +32 (0) 476 64 02 07
  • info@droomijslint.be
  • Ondernemingsnummer: 0756.686.112

Algemene voorwaarden zijn het laatst aangepast op 4 december 2020.